فرم استخدام

نام و نام خانوادگی(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
نشانی محل سکونت
سمت استخدامی مورد نظر(ضروری)
فایل را اینجا رها کنید یا
انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, doc, docx, حداکثر اندازه فایل: 10 MB, حداکثر فایل ها : 1.
    صفحه نخستخدماتتماس با ماسبد خرید